Tilaa kansakuntamme joulupukki Seppo Lehto muutosjohtaja tilaisuuteenne asiaa & huumoria

Onko vaarana että tilaisuutenne on hajuton ja mauton:) Tilaan kansakunnallinen herättäjä paikalle. Laadimme ohjelman toivomustenne mukaisesti herättelemään ja ravistelemaan luutuneita asenteita ja/tai herättämään uudelleen "vanhainkotinne" nuoruutensa kukoistukseen esim. Silmien välliin Ryssää - laululla http://www.kavkaz.fi - terveisin!

Saturday, December 17, 2005

Tamperelainen kansakuntamme puhemies humanisti Seppo Lehto puhuttelee jatkuvasti miehittäjä-Ryssän edustajia, niin netissä, postitse, kuin nenäkkäin


Tamperelainen kansakuntamme puhemies humanisti Seppo Lehto puhuttelee jatkuvasti miehittäjä-Ryssän edustajia, niin netissä, postitse, kuin nenäkkäin:


Ulkoasiainministeriön erillislausunnollaan hyväksymät tavoitteemme:

Yhdistyksen nimi:

Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

Sääntöjen 2 §:stä Tarkoitus ja toiminta:

1. Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen "neuvostopartisaanien" luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2. Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.

3. Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4. Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa "SIVUSILMIN" HS:ssa 1.3.2001 s.B7: "Jelena Bonner ja Venäjän demokratia": "Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha". Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

5. Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

6. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Viitteet:
Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13
Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193


Wikimedia-säätiö ja http://www.kavkaz.fi tarvitsee apuasi
käynnissä olevassa rahoituskampanjassaan. Lisätietoja lahjoitussivulla ja http://www.kavkaz.fi

Retoriikka (Aristoteles) on vaikuttamista

Wikipedia - toistaiseksi valitettavan ryssäläinen KGB- ja neekerivaikutteinen media, missä itseisarvoksi on asetettu Eläinten vallankumous kirjan mukainen "sikojen"( lue: komujen ) näkökulma

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Aristoteleen Retoriikan ensimmäinen sivu vuoden 1837 painoksesta
Suurenna
Aristoteleen Retoriikan ensimmäinen sivu vuoden 1837 painoksesta

Retoriikka (Ars Rhetorica, "Retoriikan taide") on Aristoteleen retoriikan alan pääteos. Se sijoittaa julkisen puhumisen harrastuksen aikansa muiden älyllisten harrasteiden joukkoon. Aristoteles kirjoittaa retoriikan puolesta ja haluaa palauttaa sen maineen, koska Platon oli kirjoituksissaan voimakkaasti hyökännyt sitä vastaan.

Sisällysluettelo

[piilota]

Retoriikan määritelmä

Aristoteleen määritelmän mukaan "retoriikka on kyky havaita kunkin asian yhteydessä vakuuttava" (Retoriikka 1355b26). Tällä määritelmällä hän asettaa retorisen yrityksen keskipisteeksi vakuuttavien argumenttien keksimisen. Näin hän asettaa retoriikkansa erilliseksi Platonin pilkkaamista sofisteista, joille tärkeää oli vain lopputulos. Aristoteleelle retoriikka oli siis enemmän arkkitehtooninen (prosessiin keskittyvä) kuin tuottava (lopputulokseen keskittyvä) taito.

Aristoteleen tutkielmat retoriikasta pyrkivät systemaattisesti esittämään retoriikan tällaisenä inhimillisenä taitona. Hän erotti kolme syytä, jotka saavat aikaan puheen vakuuttavuuden: itse puhe (logos), puhujan luonne (ethos), ja puhujan mielentila tai tunteiden ilmaisu (pathos). Logos sisältää kielenkäytön ja sananvalinnat argumenttia muodostettaessa. Ethos keskittyy siihen, missä määrin puhujan persoona kykenee saamaan yleisön vakuuttuneeksi siitä, että hän on uskottava. Pathos sisältää sen, missä määrin puhuja laittaa omia tunteitaan peliin ja yrittää vedota kuulijoiden tunteisiin saadakseen heidät puolelleen.

Aristoteles kirjoitti, että retoriikkaa tarvitaan, jotta totuus voittaisi aina. Hänen mielestään "totuus ja oikeus ovat aina luonnostaan vahvempia kuin niiden vastakohdat, joten jos päätökset eivät ole sellaisia kuin pitäisi, syy tappioon on välttämättä puhujissa itsessään, mikä on moitittavaa". Vaikka Aristoteles suosikin puhuttaessa logosta, järkeen perustuvia loogisia argumentaatioita, hän myönsi myös sen, että kaikki ihmiset eivät jaksa aina seurata tällaisia todisteluketjuja. Tämän vuoksi tarvitaan myös retoriikkan taitoja.

Aristoteles myös jakaa retoriikan kolmeen osaan: poliittiseen, oikeudelliseen ja esittävään (epideiktiseen). Poliittiset puheet käsittelevät sitä, mitkä toimenpiteet tulisi tehdä tai jättää tekemättä tulevaisuudessa. Oikeudelliset puheet pyrkivät selvittämään totuuden toimenpiteistä, jotka on tehty menneisyydessä. Esittävät puheet keskittyvät jonkun henkilön tai asian ylistämiseen tai syyttämiseen nykyisyydessä.

Jako tarkoitti sitä, että käytännön elämässä oli myös useita puhetilanteita, joissa ei edes tarvittu varsinaisesti filosofiseen totuuteen perustuvaa argumentaatiota. Tämä oli toinen syy, miksi Aristoteleen mukaan tarvitaan retoriikkaa: siitä oli hyötyä kuulijoihin vetoavassa puhumisessa myös muissa tilanteissa.

Sisältö

Retoriikka koostuu kolmesta kirjasta:

Kirja I käsittelee retoriikan merkitystä, perusteita ja peruskäsitteitä, sekä retoriikan suhdetta muihin tieteisiin ja taiteisiin. Puheet jaotellaan kolmeen tyyppiin: poliittisiin, oikeudellisiin ja esittäviin. Aristoteles antaa neuvoja, mitä asioita puhujan tulee tietää, kun hän puhuu eri aiheista. Esimerkiksi sodasta ja rauhasta puhuttaessa puhujan tulee tuntea kaupungin voimavarat, millaisia joukkoja on käytössä ja kuinka paljon niitä voi saada lisää. Samoin on tunnettava naapurikaupunkien joukot, kaupungin ja naapurikaupunkien sodankäynnin historia, sekä todennäköisyys sotaan eri kaupunkien kanssa.

Tämän lisäksi Aristoteles käsittelee kehotus- ja varoituspuheiden (poliittinen puhe), syyte- ja puolustuspuheiden (oikeudellinen puhe), sekä hyvettä, pahetta, jaloa ja rumaa käsittelevien puheiden (esittävä puhe) luonnetta ja niissä huomioitavia seikkoja.

Kirja II käsittelee lähinnä logosta, ethosta ja pathosta. Logosta käsiteltäessä Aristoteles selvittää loogisessa vakuuttamisessa tarvittavia asioita. Tällaisia ovat esimerkki (joka vastaa induktiota), periaate (yleinen väitelause), enthymeema (joka on eräänlainen syllogismi) ja vastakohtien hyödyntämistä.

Ethosta käsiteltäessä Aristoteles kuvaa erilaisia ihmisluonteita, suhteessa luonteenpiirteisiin (hyveet ja paheet), tunteisiin, ikään, sosiaaliseen asemaan sekä syntyessä ja eläessä koettuun onneen. Nuoret hän kuvaa innokkaiksi, vanhat usein pettyneiksi ja varovaisiksi, ja keski-ikäiset näiden välimuodoksi. Tämän jälkeen hän kuvaa lyhyesti sattuman tuottamien hyvien ja huonojen asioiden, rikkauden sekä vallan vaikutusta ihmisten luonteeseen.

Pathosta käsiteltäessä Aristoteles kuvaa erilaisia tunteita ja niiden herättämistä kuulijoissa. Tunteiden hän sanoo olevan sellaisia, "joiden johdosta muuttuneina ihmiset päätyvät erilaisiin ratkaisuihin". Tällöin voidaan kysyä, minkälaisen mielentilan tunne sai aikaan, ketä ihmistä kohtaan tunne tunnetaan, ja mikä asia tunteen sai aikaan. Kun hallitaan nämä kaikki, voidaan tunne saada aikaan. Tunteista Aristoteles käsittelee suuttumusta, rauhallisuutta, pitämistä, vihaamista, pelkoa, rohkeutta, häpeää, häpeämättömyyttä, suosiollisuutta, suosion puutetta, sääliä, närkästystä, kateutta, iloa, kilpailuhalua ja halveksuntaa.

Kirja III käsittelee tyylioppia. Sen ensimmäiset luvut käsittelevät hyvää ilmaisua. Aristoteles toteaa hyvän puheen olevan selkeää, eli sen tulee enemmän selventää kuin hämärtää asioita, sekä sopivaa, eli ei liian vaatimatonta, mutta ei myöskään liian liioittelevaa. Selkeyttä puheeseen saa käyttämällä tavallisia substantiiveja ja verbejä, noudattamalla oikeakielisyyttä, sekä välttämällä jäykkyyttä tuovia tekijöitä, kuten pitkiä yhdyssanoja. Tekstin tulisi olla luontevaa sekä kirjoitetuksi että luetuksi. Proosaesityksessä tuli välttää runomuotoa, mutta teksti ei silti saanut olla täysin rytmitön. Samoin tekstin osien tuli olla sopivan pituisia — tuli välttää liian pitkiä osia, mutta myöskin liian lyhyitä osia, jotka vain tuntuvat kiirehtivän liikaa. Tärkeitä asioita ei saa käsitellä liian kevyesti, mikä vaikuttaisi hutiloimiselta, eikä mitättömiä asioita liian juhlavasti, mikä vaikuttaisi koomiselta. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä ilmaisukeinona Aristoteles painotti puheen henkevyyttä, jota saatiin muun muassa käyttämällä puheessa metaforia sekä tekemällä asia havainnoilliseksi kuulijalle.

Kirjan loppuosa käsittelee puheen osien järjestystä. Tärkeimpänä kaikessa puheessa tuli olla kaksi osaa, joista ensimmäisessä ilmoitetaan, mistä aiotaan puhua (esittely), ja toisessa esitetään todistelut (vakuuttaminen). Tätä voidaan verrata laskutehtävään, jossa on ensin tehtävänasettelu ja sen jälkeen todistaminen. Näitä Aristoteles piti välttämättöminä osina, vaikka useimmissa puheissa, kuten oikeuspuheissa, oli neljä osaa: johdanto, asian esittely, vakuuttaminen (mukaan lukien kilpailevien väitteiden vertailu ja vastapuolen väitteiden kumoaminen) ja loppusanat. Tämän jälkeen Aristoteles kuvaa tarkemmin johdannon, selostuksen ja todistelujen rakennetta, kysymysten oikeaa hetkeä, sekä loppusanoja.

Kirjallisuutta suomeksi

 • Aristoteles: Retoriikka. Runousoppi. Teokset 9. Helsinki: Gaudeamus, 1997.

Sitaatteja

 • "Ei pidä harhauttaa tuomaria saattamalla hänet tuntemaan vihaa, kateutta tai sääliä. Tämä olisi samaa kuin väärentäisi mitan, jota aikoo käyttää." (1354a25)

Aiheesta muualla

4 Comments:

 • At 11:30 AM, Blogger Paavo Väyrynen Keskustan EU-parlamentaarikko said…

  Neekeri Sylvain Aristide Kiprellä ja Paavo Väyrysellä yhteinen ongelma:)


  Rehellisyys ei ole Suomessa missään kunniassa

  Mutta nyt on totuuden aika:

  PAAVO VÄYRYNEN VÄITTI KO. VUODEN 1994 PRESIDENTINVAALIEN AIKAAN HÄVINNEENSÄ VAALIT MEDIAPELIN ELI MTV3:n JA SEPPO LEHDON YHTEISTYÖN TAKIA

  TÄMÄ UUTISOITIIN AIKANAAN ERI LEHDISSÄ JA TV-OHJELMISSA.

  DOKUMENTIT OVAT EDELLEEN YLEISSISSÄ KIRJASTOISSA ASIASTA TARKISTETTAVISSA.

  Asiaa voinee tutkia myös http://paavovayrynen.blogspot.com sivustolta;)

  Vuonna 1994 Paavo Väyryseltä katosi matto jalkojen alla kun alkoi itkemään suorassa TV-lähetyksessä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tappionsa syyksi "tamperelaista umpifasistia ja häirikköä Seppo Lehtoa"

   
 • At 6:22 AM, Blogger Valtioneuvosto vaihtoon ja Isänmaan Asialla: Suomi suomalaisille erilaisten maatamme raunioittavien kommarikepulirkpkokkarihorojen sijaan. Kestävää kehitystä profeettanne Lehto Tampereelta johdattaa said…

  Olemme suomalaisina kaikki osakkaina Oy Suomi Ab:ssa, missä vaatimuksena ja toimialana miehittäjä-Ryssä helvettiin loisimasta alueiltamme!

  Meillä jokaisella on äänemme ja tavoitteemme. Valitettavasti joukossamme on kansakuntamme pettureita muitakin kuin Matti Vanhanen, Tarja Halonen, Erkki Tuomioja, Paavo Väyrynen, Seppo Kääriäinen, Paavo Lipponen, hallituksemme, eduskunta, marakattityyliin Ryssää myötäilevä Karjalan Liitto ja samanhenkinen suuri virkamieskunta, jne.

  Kansakuntamme kaikkinainen varallisuus takaisin miehittäjä-Ryssältä = http://www.kavkaz.fi miehitetyt alueet takaisin ja miehittäjä-Ryssä miehitysjoukkoinen helvettiin loisimasta alueiltamme

  Seppo Lehto http://www.kansallismielisyys.blogspot.com - http://www.seppo-lehto.blogspot.com : ) Hymyillään kun tavataan : )

   
 • At 4:55 AM, Blogger Pysäyttäkää sota hyökkäämällä said…

  --------------------------
  Itsenäisyyspäivän 6.12.2006 sanomaa silvotun tynkä-Suomen kansalle

  Perkele totuus ei ole koskaan huumoria, paitsi silloin kun se on niin totta ettei sitä voida hyväksyä muuna kuin huumorina, jottei tunnustaudu vahingossa tyhmäksi

  Otanpa tästä näytteeksi netistä itsenäisyyspäivän vittuiluja ryssäläisille luteillemme eduskunnassa:

  Ihmissuhteisiin kuten valtioiden välisiinkin suhteisiin aitoutta teeskentelyn sijaa arvon kansanedustajat ja valtioneuvoston jäsenet http://eduskunta.blogspot.com - http://valtioneuvosto.blogspot.com

  Miehittämätön Suomi-neito http://www.kavkaz.fi Eläköön itsenäinen Suomi-neito!

  Barentsinmeren maakaasu- ja öljykentät kansankuntamme varallisuudeksi Petsamon palautuksen myötä siinä kuin Laatokan vesivoima ja Karjalan metsät ilman turhia ryssämaksuja.

  Miehittäjä-Ryssän edustajansa Vladimir Putinin http://vladimirputini.blogspot.com kyrpä ulos Suomi-neidon perseestä Suomineitoa raiskaamasta http://sanoma-ihmiskunnalle.blogspot.com Suomen alueiden halki vedettävää miehittäjä-Ryssän maakaasuputkea kohtaan.

  http://seppo-lehto.blogspot.com
  Seppo Lehto Tampere http://www.kavkaz.fi/ru jotta ryssätkin ymmärtää mistä on kyse

  PS: Sananvapaus kunniaan http://sananvapaudesta.blogspot.com Silmien välliin ryssää juu - laulun tahdissa kritiikkiä neekeri-sanalla pelleilyn takia.

  Olen havainnut että myös meidän kunnia-arvoisilla kansanedustajillamme on heidän toimintaansa ivaavia satiirisia nettisivuja, jotka kaipaisivat hieman terävöittämistä myös comment-osioihinsa joten antakaamme palautetta julkisiin nettisivuihinsa itsenäisyyspäivän kunniaksi mm:

  http://leena-rauhala.blogspot.com Leena Rauhala sopii ihmetellä elääkö tämä http://www.blogger.com/profile/33866193 rouva pyhällä hengellä vai äärettömällä tyhmyydellä kuten viimeisimmät uutiset kertovat kd:n ja persujen kannoista sakkovankeuteen:
  http://kristillisdemokraatit.blogspot.com/2006/12/kristillisdemokraatit-perussuomalaiset.html

  http://minna-sirno.blogspot.com Minna Sirnö neekerien ja somalien edustaja? Ovatko äänestäjänsä Somaliassa ja mustassa Afrikassa http://www.blogger.com/profile/33868118 ?

  http://paavo-lipponen.blogspot.com
  Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen miehittäjä-Ryssän uskollinen koira ja rahoittaja http://www.blogger.com/profile/32210050 oksennammeko yhdessä?

  http://jaakkolaakso.blogspot.com Jaakko Laakso kansakuntaamme kusettava ryssäkoira http://www.blogger.com/profile/19995944

  http://totuushalosesta.blogspot.com Tarja Halosen http://www.blogger.com/profile/13974931 strutsiolemus ei iske, pää piiloon ongelmilta oli sitten kysymys miehittäjä-Ryssästä tai maahanmuutosta

  http://paivi-rasanen.blogspot.com Päivi Räsäsen hallelujaa sivut http://www.blogger.com/profile/33871555

  http://bjarnekallis.blogspot.com Bjarne Kallis hölmöjen hölmö ja hevosiinsekaantuva ryssäkoira http://www.blogger.com/profile/15973607 jopa på svenska

  http://timosoini.blogspot.com Kateellisten perseensutien johtaja Timo Soinin hauskuttelua: http://www.blogger.com/profile/13618204

  http://matti-vanhanen.blogspot.com eli http://www.blogger.com/profile/32120809 Matti Vanhasen hassut sivut

  http://kristillisdemokraatit.blogspot.com KD:n sosiaalipornoa eli lapsilta kiellettyä http://www.blogger.com/profile/15970947

  http://sosiaalidemokraatit.blogspot.com/ eli SDP:n vanhurskaat kansakuntaamme huijaavat http://www.blogger.com/profile/15206094

  http://keskusta.blogspot.com eli Keskustan K-linja pitää ja on lipsunut jopa somalilinjaksi http://www.blogger.com/profile/15203736

  http://kokoomus.blogspot.com eli Kokoomuksen suojeluskunta-aate hukattu http://www.blogger.com/profile/15206518

  http://kimmo-sasi.blogspot.com eli Kimmo Sasi Ryssää pelkäävä sodanpelkoinen koominen hahmo http://www.blogger.com/profile/32289164

  Wikipedian sensoreillakin mm. Samuli Saarelmalla http://samulisaarelma.blogspot.com/ on näköjään kuvaavat sivustot http://www.blogger.com/profile/14459657

  Kiitoksia kunkin puolueen satiirikoille puoluepamppujensa muistamisesta ko. blogien kautta. Vai olenko väärässä? Ovatko blogit ko. tahojejen itsensä ylläpitämiä?

  Joka tapauksessa olisi hyvä että arvon ryssäläiset kansanedustajamme omissa tai toisten blogeissa ottaisivat kantaa http://eduskuntavaalit.blogspot.com ottaisivat eduskuntavaalien alla edes comment-osioiden kautta maahanmuuttoon, neekereihin ja somaleihin kuten Suomen Sisun palstalla:

  http://www.network54.com/Forum/171225/message/1165397443/Suomi+tarvitsee+lis%E4%E4+maahanmuuttajia+-+miksi-

  Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia - miksi?

  December 6 2006 at 11:30 AM Nuijamies (Login Nuijamies)

  Valtamedian keskustelu maahanmuutosta on surullisen yksipuolista. Lähes poikkeuksetta artikkelien viestinä on, että Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia. Missään artikkelissa ei vaivauduta selittämään, että mihin kirjoittaja näitä maahanmuuttajia tarvitsee?

  Kertaakaan en ole nähnyt, että artikkeleissa käsiteltäisiin seuraavia asioita:

  1. Suomalainen perhepolitiikka vs. maahanmuutto
  Miten korkeat asuntojen hinnat vaikeuttavat suomalaisia nuoria hankkimasta lapsia ja miten tuota lapsettomuutta korvataan maahanmuutolla. Henkilökohtaisesti olen kovin harmistunut siitä, että joudun tekemään vuosia töitä ja maksamaan veroja saadakseni lapsiperheelle sopivan asunnon samalla, kun valtio ottaa lisää maahanmuuttajia korvaamaan vielä syntymättömät lapseni ja samalla kun maksan maahanmuuton.

  2. Teollinenyhteiskunta, palveluyhteiskunta ja tietoyhteiskunta
  Lienee melko yleisesti hyväksytty, että Suomi on kehittynyt maatalousyhteiskunnasta teolliseksi yhteiskunnaksi ja tällä hetkellä elämme palvelu- ja tietoyhteiskunnan murrosvaiheessa.

  Laajamittainen teollinen valmistus poistuu halpatuotantomaihin ja tuotanto on enemmän ihmisten välisen sosiaalisen kommunikaation ja korkean teknologian mahdollisuuksien varassa. Tällaisessa yhteiskunnassa hyvät kommunikaatiotaidot ja hyvä koulutus ovat menestymisen edellytykset.

  Nämä edellytykset puuttuvat valtaosalta maahanmuuttajista. Heidän kielitaitonsa on surkeaa, he eivät ymmärrä kulttuuria joka olennaisesti liittyy yksilöidenkin väliseen viestintään ja erittäin harvoilla heistä on riittävää koulutusta. Jotta he voisivat olla tuottavia yksilöitä informaatioyhteiskunnassa on heidän oltava sekä koulutettuja että kielitaitoisia. Kokemukset muualta maailmasta osoittavat, että tähän menee kolme siirtolaissukupolvea eli 60-100 vuotta. Kallista, tehotonta ja tarpeetonta - tuossa ajassa Suomen väkiluku saadaan nousuun, jos poliittista tahtoa vain löytyy. Poliittista tahtoa ei tunnu löytyvän, joten onko olemassa todellista tarvetta?

  3. Eräänä argumenttina maahanmuutolle esitetty, että suomalaiset nuoret ylikouluttautuvat ja eivät halua tehdä suorittavaa työtä. Väite on väärä. On totta, että suomalaiset nuoret ovat paremmin kouluttautuneita kuin koskaan. Ylioppilaiden osuus ikäluokasta on suurempi kuin aikaisempina vuosikymmeninä ja korkeakouluhin hakeudutaan aktiivisesti. Silti merkittävä osa ikäluokasta ei kouluttaudu ja heidän pelätään jopa syrjäytyvän. Tämä ääripäiden korostuminen on normaalia yhteiskunnan kehittymistä, mutta on harhaan johtavaa tarkastella kehitystä pelkän koulutustaustan kautta.

  Toisin sanoen meillä kyllä löytyy työvoimareserviä myös suorittavaan työhön. Todellinen haaste on kysynnän ja tarjonnan saattaminen yhteen ja yhdistymisen edellytysten helpottaminen esim. oppisopimusten tms. kautta. Maahanmuuttajiin kyllä kiinnitetään huomioita ja suomalaisten nuorten syrjäytymisuhasta tulee totta.

  Kapitalismissa, jota Suomikin pyrkii omalla tavallaan toteuttamaan, kysynnän ja tarjonnan suhteen muutos ohjaa kykeneviä yksilöitä sinne missä työstä maksetaan kunnon korvaus. Jos tietylle tuottavalla työlle ei ole kysyntää miksi sille pitäisi olla tarjontaa?

  Tämä kaikki jää kuitenkin valtamediassa käsittelemättä, koska siitä ei saa poliittisen korrektiuden aikana puhua ilman, että täytyy pelätä rasismin leimakirvestä. Seuraukset ovat katastrofaaliset: suomalaisia jää syntymättä, syrjäytymisuhassa olevat syrjäytyvät ja Isänmaa myydään perusteetta!!

  Mitä sitten pitäisi tehdä, ketä äänestää, miten voin vaikuttaa? Ilman tätä keskustelua mediassa en edes tiedä. Demokraattisessa yhteiskunnassa ensimmäiseksi pitäisi kai äänestää sellaista ehdokasta joka on huolissaan samoista asioista. Sellaista ei ole, kun maan äärioikeistolaisimman puolueen Perussuomalaisten puheenjohtajakin arvelee Suomen tarvitsevan 150 000 maahanmuuttajaa. Muista puolueista puhumattakaan. Mitä historiassa on tavattu tehdä, kun heimosi ja kansasi alueelle on alkanut tulla vierasta väkeä? Sodittu ja voitettu tai hävitty, sulauduttu ja kadottu - kumman sinä hyvä sinnikäs lukijani valitset!?!

  Itsenäisyyspäivän aattona 2006

  "Nuijamies" ( Onko sama kuin netissä oleva blogi http://nuijamies.blogspot.com )

   
 • At 1:01 AM, Blogger Adi Mulia said…

  Thank you for nice information. Please visit our web:

  Click Here
  Click Here

   

Post a Comment

<< Home